Dzisiaj jest: 17 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Klara, Robert, Rudolf
 • kontakt
 • Home

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNANIA DODATKU OSŁONOWEGO

 

DOCHÓD:

Maksymalna wysokość dodatku osłonowego przysługuje wnioskodawcom, których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza :

 • 1500 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,
 • 2100 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.

Gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzą: osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

UWAGA!

W przypadku, gdy powyższe kryterium dochodowe zostało przekroczone można wystąpić o dodatek osłonowy, ale zostanie on przyznany w niższej wysokości, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”
– kwota dodatku będzie więc pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota dodatku wynosi 20 zł.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO:

 • gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
 • gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Osobom zagrożonym ubóstwem energetycznym, tj. tym osobom, których głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym - przysługuje podwyższona wysokość dodatku osłonowego:

 • gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

WAŻNE!

Warunkiem ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku osłonowego jest wpisanie źródła ciepła zasilanego węglem lub paliwem węglopochodnym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Szczegółowe informacje w jaki sposób  wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

OKRES PRZYZNANIA:

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.

INFORMOWANIE O PRZYZNANIU DODATKU OSŁONOWEGO:

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana WYŁĄCZNIE na adres email wskazany we wniosku.

WAŻNE !

Wnioskodawcy, którzy nie podadzą adresu email mają możliwość jej odbioru osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A w godzinach pracy ww. Ośrodka.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA O PRZYZNANIE DODATKU OSŁONOWEGO:

Sytuacja dochodowa gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych do dnia do 31 lipca 2022 r. ustalana jest na podstawie dochodu gospodarstwa domowego za rok 2020, natomiast dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. – na podstawie dochodów za rok 2021.

Weryfikacja ww. dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu:

- Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

- Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

UWAGA!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie GOPS, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia informacji lub zaświadczeń.

Dochód podlegający odliczeniu:

 • Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym, które należy potwierdzić we wniosku o dodatek osłonowy.

 


Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

WNIOSKI PRZESYŁANE DROGĄ EMAILOWĄ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!

 

INFOLINIA:

tel. 22 3691444

 

Druki do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego - format pdf

Wniosek o wypłatę dodatku ołonowego - format doc

Klauzula informacyjna