Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon
  • kontakt
  • Home

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNANIA DODATKU WĘGLOWEGO

 

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Przez gospodarstwo domowe jednoosobowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą
i gospodarującą.

Przez gospodarstwo domowe wieloosobowe rozumie się osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

UWAGA!

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Wnioski kolejnych osób pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód.

WAŻNE!

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

WYSOKOŚĆ i TERMIN WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO:

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000,00 zł i jest kwotą należną do wypłaty jednorazowo w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

INFORMOWANIE O PRZYZNANIU DODATKU WĘGLOWEGO:

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie wysłana WYŁĄCZNIE na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

 

 

WAŻNE !

Wnioskodawcy, którzy nie podadzą adresu poczty elektronicznej mają możliwość odbioru informacji o przyznaniu dodatku węglowego osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A w godzinach pracy ww. Ośrodka.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

WAŻNE!

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących na terenie gminy Kazimierz Biskupi wnioski można składać:

  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A pokój nr 2 w godzinach pracy ww. Ośrodka, tj.:

poniedziałki : 7:30 – 17:00 z przerwami od 10:00 do 10:20 oraz od 15:00 do 15:20

wtorki, środy, czwartki : 7:30 – 15:30 z przerwą od 10:00 do 10:20

piątki : 7:30 – 14:00 z przerwą od 10:00 do 10:20

  • listownie wysyłając wniosek na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim

ul. Bielawy 1A; 62-530 Kazimierz Biskupi

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim : GOPSKazimierzBiskupi

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

WNIOSKI PRZESYŁANE DROGĄ EMAILOWĄ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!

Druki wniosków można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim lub poniżej:

1.wniosek – format pdf.

2.wniosek – format doc.

3.klauzula informacyjna