Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon
  • kontakt
  • Home

Wymagane dokumenty (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm).
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustala się na podstawie przedstawionych następujących dokumentów (art. 107, ust 5b):
•    dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
•    skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia(do wglądu),
•    dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
•    decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
•    orzeczenia Komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy,
•    zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające potrącone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
•    zaświadczenie lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub o dzieło, albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, zawierających informacje o potrąceniach na podatek dochodowy oraz odprowadzane składki,
•    zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o okresie zatrudnienia w tym o okresach, za które opłacane były składki społeczne oraz o okresach nieskładkowych,
•    dowodu otrzymania renty lub emerytury oraz zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
•    zaświadczenia z Urzędu gminy lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
•    zaświadczenia wystawionego przez szkołę lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej lub wyższej,
•    decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
•    decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,
•    zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc potwierdzającego zobowiązanie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
•    zaświadczenie lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
•    zaświadczenia lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy,
•    oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy,
•    zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
•    oświadczenia o stanie majątkowym.
•    
 
Dodatkowo w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia, wymagane mogą być:
1.    W przypadku wnioskowania o zasiłek celowy i w naturze, specjalny zasiłek celowy, zasiłek okresowy, posiłek, świadczenia w ramach Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania":
•    rachunki (faktury) związane z utrzymaniem mieszkania,
•    faktury za zakup leków,
•    inne dokumenty określone przez pracownika socjalnego (w zależności od sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i zdrowotnej)
2.    W przypadku wnioskowania o zasiłek stały:
•    orzeczenie o niepełnosprawności
3.    W przypadku wnioskowania o usługi opiekuńcze:
•    orzeczenie o niepełnosprawności,
•    zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba wymaga pomocy osób drugich (bądź stałej opieki)
4.    W przypadku wnioskowania o opłacanie składki emerytalnej i rentowej (w myśl art. 42 ustawy o pomocy społecznej):
•    zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.