Dzisiaj jest: 22 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz
  • kontakt
  • Home

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. "becikowe"

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości
1000 zł na jedno dziecko. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne,
jest wolne od podatku dochodowego.

Komu przysługuje?

Z wnioskiem o jednorazową zapomogę tytułu urodzenia się żywego dziecka może wystąpić:

  • matka lub ojciec dziecka;
  • opiekun prawny dziecka;
  • opiekun faktyczny dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała
pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Przepisu tego nie stosuję się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

 

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka
od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kryterium dochodowe

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
(tzw. becikowego) jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę obecną dochody uzyskane w 2015 r., a w kolejnym okresie zasiłkowym 2017/2018 dochody uzyskane w 2016 r. Prawo do w/w świadczenia ustala się
z uwzględnieniem określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych przepisów
o utracie i uzyskaniu dochodu.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek - BECIKOWE

Załącznik - Becikowe

Oświadczenie - składki zdrowotne KRUS

Oświadczenie - gospodarstwo rolne

Oświadczenie - dochody nieopodatkowane