Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon
  • kontakt
  • Home

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAZIMIERZU BISKUPIM


Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w związku z faktem iż jest Pani/Pan stroną postępowania administracyjnego wszczętego na Pani/Pana wniosek niniejszym przekazuje się następujące informacje:

2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez GOPS, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) oraz w art. 9 ust. 2 lit. b) g) i h) dla danych szczególnych kategorii w następujących celach*:

a) obsługa wniosków o uzyskanie pomocy, świadczenia, usługi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508)

b) obsługa wniosków o uzyskanie świadczenia rodzinnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.)

c) obsługa wniosków o świadczenie alimentacyjne oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.)

d) obsługa wniosków o uzyskanie prawa do świadczeń wychowawczych tzw. „500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, ze zm.)

e) obsługa wniosków/ wykazu osób objętych działaniami w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, jako obowiązek ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2018 r. poz.998 ze zm).

f) obsługa wniosków o uzyskanie uprawnień do zasiłku jednorazowego tzw. „Za życiem” zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2019 T. poz. 473)

g) obsługa wniosków o uzyskanie prawa do świadczenia „300+” stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

h) obsługa procedur związanych z założeniem i prowadzeniem „Niebieskiej Karty” w związku z obowiązkiem nałożonym ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.)

i) realizacja uprawnień ustawowych, związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy- z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.)

j) realizacja uprawnień, związanych z obsługą Wielkopolskiej Karty Rodziny w związku z reaiizacją Uchwały nr XXVII/725/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego              2017 roku w sprawie przyjęcia program "Wielkopolska Karta Rodziny” na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.)

k) obsługa wniosków o uzyskanie prawa do dodatku mieszkaniowego w zgodzie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.)

l) obsługa wniosków o uzyskanie prawa do dodatku energetycznego w zgodzie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 755 ze zm.)

m) obsługa wniosków i skarg składanych do GOPS na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.u. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z RozporządzenietT Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5z 2002 r. , poz. 46)

n) obsługa rejestru uczniów korzystających z dożywiania w szkole w związku z realizacją Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego program "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, uchwalonej na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz z art. 90u ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)

o) obsługa wniosków o wydanie zaświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

p) obsługa wniosków/wykazu osób ubiegających się/ posiadających prawo do świadczenia z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)

r) obsługa wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (to. Dz. U z 2019 r. poz. 1481 ze zm.)

4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki socjalnej, jednostki prowadzące działalność pocztową, banki oraz podmioty, z którymi GOPS zawarł umowy powierzenia danych (serwis systemów informatycznych).

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 10 lat dla ce\ów określonych w pkt. 3 lit. a) — i), 5 lat dla pozostałych celów. Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednofity rzeczowy wykaz akt.

6.W związku z przetwarzaniem przez GOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO: prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,   prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,         prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danyCh na podstawie art. 21 RODO.

7.W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uf. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit. a) — n) Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.