Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon
 • kontakt
 • Home

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

tzw. DODATEK GAZOWY

Refundacja podatku VAT to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej
z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

 

Dodatek gazowy przysługuje, jeżeli odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

 1. 1)wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
  o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
 2. 2)uzyskuje przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w wysokości nie przekraczającej kwot:
 • 1500 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,
 • 2100 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

przy czym dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2023 r.
 • 2022 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2023 r. do dnia 29.02.2024 r.

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • dochody z gospodarstwa rolnego
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

 

WAŻNE:

Aby uzyskać refundację podatku VAT do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku,
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.

Refundacja podatku VAT nie przysługuje osobom, które mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o wypłatę refundacji należy złożyć nie później niż do 29.02.2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

INFORMOWANIE O PRZYZNANIU DODATKU GAZOWEGO:

Przyznanie dodatku gazowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku zostanie wysłana WYŁĄCZNIE na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

WAŻNE !

Wnioskodawcy, którzy nie podadzą adresu poczty elektronicznej mają możliwość odbioru informacji o przyznaniu dodatku gazowego osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A w godzinach pracy ww. Ośrodka.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

MIEJSCE i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o wypłatę dodatku gazowegoskłada się gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących na terenie gminy Kazimierz Biskupi wnioski można składać:

 • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A pokój nr 2 w godzinach pracy ww. Ośrodka, tj.:

poniedziałki : 7:30 – 17:00 z przerwami od 10:00 do 10:20 oraz od 15:00 do 15:20

wtorki, środy, czwartki : 7:30 – 15:30 z przerwą od 10:00 do 10:20

piątki : 7:30 – 14:00 z przerwą od 10:00 do 10:20

 • listownie wysyłając wniosek na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim

ul. Bielawy 1A; 62-530 Kazimierz Biskupi

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Kazimierzu Biskupim: GOPSKazimierzBiskupi
 • za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku gazowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

WNIOSKI PRZESYŁANE DROGĄ EMAILOWĄ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!

Druki wniosków można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kazimierzu Biskupim lub poniżej:

1. wniosek pdf

2. wniosek

3. klauzula informacyjna