Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon
 • kontakt
 • Home

Świadczenie rodzicielskie

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000,00 zł miesięcznie i nie jest uzależniona od kryterium dochodowego.

Komu przysługuje?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, ale nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego ani uposażenia macierzyńskiego. Są to m.in.:

● bezrobotni (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy),

● studenci,

● rolnicy,

● osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 1. matce dziecka
 2. ojcu dziecka:

- w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,

- śmierci matki dziecka

- porzucenia dziecka przez matkę

 1. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia
 2. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia

Świadczenie przysługuje od dnia:

 1. porodu;
 2. objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku;
 3. przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie rodzicielskie należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka.

W przypadku gdy świadczenie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka (przysposobienia, objęcia opieką), i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej dzieci – prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Jeśli wniosek o świadczenie zostanie złożony po terminie, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Na jaki okres przysługuje?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka
 2. 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci
 3. 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci
 4. 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci
 5. 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci

W przypadku zbiegu uprawnień do:

 1. świadczenia rodzicielskiego lub
 2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
 4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
 5. zasiłku dla opiekuna

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia rodzicielskiego osoba otrzymująca świadczenie rodzicielskie jest obowiązana
do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.


DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek - świadczenie rodzicielskie