Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon
  • kontakt
  • Home

Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+

Rodzina-500-rodzina

Kto otrzyma świadczenie 500 zł?

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli takiemu, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie)

- obywatelom polskim oraz niektórym cudzoziemcom

- do ukończenia przez dziecko 18 lat

- na pierwsze lub jedyne dziecko do ukończenia 18 roku życia rodzice otrzymają wsparcie
po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę,
jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają kwotę 500 zł niezależnie od dochodu. 

Do składu rodziny wlicza się również dzieci do ukończenia 25 roku życia, jeżeli pozostają
na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze
na pierwsze lub jedyne dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba ze przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

 

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

 Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające
na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa
do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa
w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. 


Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana
do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.


DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o świadczenie wychowawcze

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o przekazywanie świadczenia na rachunek bankowy

Oświadczenie - składka zdrowotna KRUS

Oświadczenie - gospodarstwo rolne

Oświadczenie - dochody nieopodatkowane

Formularz dot. pobytu za granicą