Dzisiaj jest: 11 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Mira, Franciszek, Ignacy
 • kontakt
 • Home

                                DOBRY START

W dniu 1 czerwca zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zgodnie  z rozporządzeniem wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia będą przyjmowane już od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – ich przyjmowanie rozpocznie się od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada. Będzie ono przysługiwało w wysokości 300 zł jednorazowo.

UWAGA:wnioski, które zostaną złożone po upływie ww. terminu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Formularz wzoru wniosku w postaci papierowej udostępnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia Dobry start.

Wniosek powinien zawierać:

 1. 1.nazwę i adres organu właściwego;
 2. 2.dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 3. 3. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 4. 4.oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności
 5. 5.klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 6. 6.Inne dokumenty, w którym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje:

 

 1. 1.Dziecku lub osobie uczącej się 20 roku życia
 2. 2.Dziecku lub osobie uczącej się 24 roku życia – w przypadku dzieci Lu osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 1. 1.Ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia
 2. 2.Ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci Lu osób uczących się legitymujących sięo niepełnosprawności

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego , w którym dziecko kończy 7 rok życia

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 1. 1.jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej,  schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 2. 2..na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. 3.Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

300 a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 300 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa 
do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

Przyznanie wnioskowanego świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, tym samym nie należy jej oczekiwać. Organ prześle wnioskodawcy jedynie informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Natomiast w przypadku, nie wskazania adresu, organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje jedynie o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia.

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia „Dobry Start” osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana 
do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START